Here's My Go-To Supply List : Niroma Studio Bulk Cotton Macrame Cord:

https://amzn.to/2JLUSw5 Niroma Studio Cotton Macrame Cord (8mm): ...Older Post Newer Post